Vervangende zorg of respijtzorg

Vervangende zorg of respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg. Zodat mantelzorgers naast zorgen tijd hebben voor andere  belangrijke dingen in het leven: werk, studie, gezin, familie, vrienden en ontspanning.

Respijtzorg is een vorm  van mantelzorgondersteuning. We noemen het ook wel vervangende mantelzorg. Door respijtzorg kunnen  mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden. 

Vormen van respijtzorg 

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg:

  • De opvang kan buitenshuis of thuis worden verzorgd; 
  • Uitgevoerd worden door een beroepskracht of door een vrijwilliger
  • Kan incidenteel of structureel zijn;
  • Kan gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, (waarbij de zorg wordt overgenomen).

Financiering 

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen: 

  • Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning  krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Voor ondersteuning vanuit de WMO geldt  een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand.
  • Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is kortdurend verblijf als vorm van respijtzorg mogelijk voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb). Mensen die  verblijven in een instelling hebben geen recht op respijtzorg via de Wlz.
  • Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.
  • Vanuit de jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor  logeeropvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.   
  • Vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wmo, Wlz, Zvw of jeugdwet. Dit kan alleen als er sprake is van een pgb. Raadpleeg de voorwaarden van de gemeente, het Zorgkantoor of de verzekeraar vooraf.

Vacaturebank

» Lees verder

Aanmelden als vrijwilliger

» Lees verder

Nieuwsbrieven

» Lees verder